Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training en coaching of andere werkzaamheden tussen PRCHT en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2. Aanbieding en acceptatie

2.1 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege PRCHT gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen, tenzij anders vermeld.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte door PRCHT is ontvangen. Uit de voor akkoord getekende offerte zal moeten blijken dat opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden heeft geaccepteerd en een exemplaar hiervan heeft gezien.

2.3 Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen PRCHT en opdrachtgever met wederzijds goedvinden tot stand komen.

2.4 In geval van opdracht door opdrachtgever zonder voorafgaande aanbieding door PRCHT komt een overeenkomst eerst tot stand, wanneer PRCHT deze binnen acht dagen na ontvangst bevestigt c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering geeft.

3. Duur en beëindiging van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een vooraf overeengekomen aantal dagen, tenzij PRCHT offreert voor onbepaalde tijd dan wel indien uit de overeenkomst zelf of uit de aard van de opdracht het tegendeel voortvloeit. Met PRCHT in het kader van verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen.

3.2 Een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd kan door partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Opzegging dient schriftelijk bij aangetekend schrijven te geschieden.

3.3 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, toepassing van een wettelijke schuldsanering of ondercuratelestelling van de opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn, en is PRCHT naar haar keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de PRCHT verder toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. PRCHT is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het ons toekomende te vorderen.

4. Grondslag

Offertes en activiteiten van PRCHT zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. PRCHT zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, tenzij anders is overeengekomen.

5. Terbeschikkingstelling van informatie en medewerkers door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn.

Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van PRCHT betrokken (zullen) zijn.

6. Annulering en overmacht

6.1 Annulering door PRCHT in verband met overmacht leidt tot teruggave van 100 % van alle betaalde kosten.

6.2 In aanvulling op al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder overmacht wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden overmacht aan de zijde van PRCHT op:
a) Tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, overlijden, arbeidsongeschiktheid, zwangerschapsverlof, persoonlijke onmisbaarheid of beëindiging van overeenkomst van opdracht of freelancecontract;
b) Computer, fax en modem storingen;
c) Oorlog(sgevaar), terrorisme, oproer, molest, brand- of waterschade, werkstaking, overheidsmaatregelen, verzuim en/of toerekenbaar tekortschieten van door PRCHT ingeschakelde derden of alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van ons kan worden gevergd.

6.3 Indien de overmacht situatie niet langer dan twee maanden duurt, behoudt PRCHT zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die overmacht opleveren zich niet meer voordoen. In dat geval kan opdrachtgever geen aanspraak maken op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook of vermindering van de overeengekomen vergoeding.

6.4 Indien de overmacht situatie langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. PRCHT behoudt alsdan het recht op betaling van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat sprake was van de overmacht situatie. Opdrachtgever kan ook in dat geval geen aanspraak maken op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook, noch op vermindering van de overeengekomen vergoeding.

6.5 PRCHT kan, na overleg met de opdrachtgever, de begeleiding beëindigen indien de opdrachtgever, althans de in zijn opdracht te begeleiden perso(o)n(en) (hierna: cliënt(en)) het begeleidingsproces hindert, dit geheel en alleen ter beoordeling aan PRCHT. Deze conclusie kan onder andere worden getrokken indien de cliënt de adviezen die hem/haar door PRCHT worden gegeven bij herhaling niet opvolgt, respectievelijk geen inzet/motivatie meer toont. Alvorens hiertoe over te gaan zal PRCHT de cliënt schriftelijk waarschuwen.

7. Wijze van deelname

7.1 Een training of een workshop is een actieve bijeenkomst, waar van iedereen optimale inzet wordt verwacht.

7.2 Van iedere deelnemer wordt verwacht, dat hij de bijeenkomsten op actieve wijze volgt. Indien hij (ook na gesprekken hierover) in gebreke blijft, heeft  PRCHT het recht deze cursist de verdere deelname te ontzeggen, zonder dat hieraan enig recht op terugbetaling kan worden ontleend. Voor storende gedragingen in de trainingslocatie, buiten werkperioden van de trainingen geldt hetzelfde.

7.3 PRCHT kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de gedragingen van de deelnemers en de daaruit voortgekomen gevolgen.

8. Keuze trainingslocatie

8.1 Om een optimaal werkresultaat te verzekeren, moet de trainingslocatie functioneel voldoen aan de door PRCHT te stellen eisen.

8.2 Voor trainingen en workshops zal in onderling overleg een geschikte trainingslocatie worden gereserveerd.

PRCHT zal, indien de opdrachtgever dit wenst, hierbij haar bemiddeling verlenen.

8.3 De noodzaak tot het veranderen van de trainingslocatie kan geen reden zijn tot het annuleren van de gegeven opdracht.

9. Honoraria, prijzen en verblijfskosten

9.1 Voor opdrachten gelden de tussen de opdrachtgever en PRCHT schriftelijke overeengekomen honoraria en prijzen.

9.2 Voor alle opdrachten en alle overige door PRCHT georganiseerde activiteiten worden de gepubliceerde tarieven in rekening gebracht, die gelden op het moment van de definitieve opdracht.

9.3 Het niet op tijd voldoen van het gedeclareerde bedrag ontheft de opdrachtgever niet van zijn aangegane verplichtingen.

9.4 De verblijfskosten worden doorberekend aan de hand van de kosten, die door de trainingslocatie aan PRCHT in rekening worden gebracht.

9.5 Indien in de offerte een “richtprijs” is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten. De werkzaamheden zullen opdrachtgever in dat geval op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht.

9.6 Alle prijzen zijn exclusief BTW.

9.7 PRCHT heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk één maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. De opdrachtgever is alsdan gerechtigd binnen zeven werkdagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

9.8 In de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen, zoals opgenomen in offerte(s) van PRCHT, zijn reisuren en (trainings)materiaal inbegrepen, en zijn niet inbegrepen de reis- en verblijfkosten en reis- en verblijfskosten van de deelnemers en de kosten van een locatie. Deze kosten worden indien relevant afzonderlijk vermeld.

10. Annulering en uitstel van opdrachten

10.1 Indien door toedoen van de opdrachtgever de uitvoering van een training of workshop voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt geannuleerd of uitgesteld, is de opdrachtgever de hierna te noemen percentages van het honorarium verschuldigd:

Annulering of uitstel binnen drie maanden voor aanvangsdatum:                                 50%

Annulering of uitstel binnen twee maanden voor aanvangsdatum:                               75%

Annulering of uitstel binnen één maand voor aanvangsdatum:                                   100%

10.2 Bij latere uitvoering van een geannuleerde of uitgestelde opdracht is derhalve alsnog het totale honorarium verschuldigd boven de annulerings-/uitstelkosten. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de oorspronkelijk overeengekomen aanvangsdatum, zal de wettelijk toegestane rente in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

10.2 De kosten, die de trainingslocatie bij annulering of uitstel aan PRCHT berekent, worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever, die de uitvoering van een training of workshop annuleerde/uitstelde.

Indien een deelnemer aan een training of workshop door ziekte of overmacht niet kan deelnemen, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd. In overleg kan zijn leidinggevende een vervangende deelnemer sturen. De verblijfskosten zijn in dat geval opnieuw volledig voor rekening van de opdrachtgever.

10.3 Indien voor werkzaamheden als genoemd in dit artikel geen afzonderlijke prijs is overeengekomen, wordt het verschuldigde bedrag berekend aan de hand van de voor de geannuleerde werkzaamheden begrote of reeds bestede tijd en het geldende uurtarief.

11. Betalingsvoorwaarden

11.1 Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen 30 dagen na dagtekening inclusief BTW en op de PRCHT aan te wijzen bank -of girorekening. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd van 6 procent per maand. Indien PRCHT haar vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd worden op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van € 100,00 exclusief BTW.

11.2 Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van PRCHT binnen twee weken na factuurdatum aan PRCHT schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

11.3 PRCHT behoud zich het recht voor om administratiekosten in rekening te brengen wanneer een factuur op verzoek van de cliënt of opdrachtgever wordt gewijzigd of aangepast.

12. Wijzigen van de opdracht, c.q. meerwerk

12.1 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

12.2 Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal PRCHT dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

12.3 Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal PRCHT de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

13. Duur en afsluiting van de opdracht

13.1 De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van PRCHT worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die PRCHT verkrijgt en de medewerking die wordt verleend.

In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. 13.2 Binnen een termijn van veertien dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever ons hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

14. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

14.1 Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig éénzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever heeft PRCHT vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettings- c.q. omzetverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

14.2 PRCHT mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of ons niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.

14.3 PRCHT behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

15. Intellectueel eigendom

15.1 Modellen, technieken, instrumenten, syllabi en trainingsmateriaal waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht of, zijn en blijven eigendom van PRCHT. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na van PRCHT verkregen toestemming.

15.2 De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht.

15.3 Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

16. Vertrouwelijkheid

16.1 PRCHT verplicht zich geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. In het kader van de opdracht zullen wij alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van PRCHT aan derden geen mededelingen doen over onze aanpak, werkwijze en dergelijke.

17. Aansprakelijkheid

17.1 PRCHT is nimmer aansprakelijk voor door opdrachtgever en/of cliënt geleden en te lijden schade uit welke hoofde dan ook en op welke grondslag dan ook, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van PRCHT of een van de door haar bij uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen.

17.2 In het geval PRCHT ondanks het hiervoor in lid 1 bepaalde aansprakelijk mocht zijn voor enige schade van opdrachtgever en/of cliënt is deze schade beperkt tot maximaal het door opdrachtgever voor de betreffende opdracht is betaald.

18. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

19. Slotbepalingen

Op onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, behoudens voor zover dwingende bevoegdheidsbepalingen hieraan in de weg staan.