Algemene Voorwaarden

 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training en coaching of andere werkzaamheden tussen PRCHT en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

 1. Aanbieding en acceptatie

2.1 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege PRCHT gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen, tenzij anders vermeld.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte door PRCHT is ontvangen, dan wel opdrachtgever via digitale weg heeft ingestemd met een voorstel door of namens PRCHT gedaan.

2.3 De overeenkomst die alsdan tot stand komt kwalificeert als een overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 e.v. BW.

2.4 Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien PRCHT hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

2.5 In geval van opdracht door opdrachtgever zonder voorafgaande aanbieding door PRCHT komt een overeenkomst eerst tot stand, wanneer PRCHT deze binnen acht dagen na ontvangst bevestigt c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering geeft.

2.6 PRCHT biedt drie typen diensten aan:

 1. coaching: individuele begeleiding van een klant aan de hand van een persoonlijk leerdoel door middel van gesprekken;
 2. maatwerk: individueel of in groepsverband, begeleiding door PRCHT op basis van een vooraf overeengekomen plan van aanpak zoals vastgelegd in de offerte;
 3. trainingsprogramma: in groepsverband nieuwe inzichten opdoen en nieuwe vaardigheden aanleren.

Op welke type dienst de offerte betrekking heeft blijkt uit de offerte en kan niet iets anders zijn dan omschreven in de offerte.

 1. Duur en beëindiging van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een vooraf overeengekomen aantal dagen, tenzij PRCHT offreert voor onbepaalde tijd dan wel indien uit de overeenkomst zelf of uit de aard van de opdracht iets anders voortvloeit. Met PRCHT in het kader van verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen.

3.2 Een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd kan door partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, behoudens in de in artikel 3.3 omschreven gevallen. Opzegging dient schriftelijk bij aangetekend schrijven te geschieden.

3.3 a) Ten aanzien van een opdracht tot coaching (2.6 sub a) geldt dat de overeenkomst tussentijds opzegbaar is met onmiddellijke ingang, onder opgave van reden, door de schriftelijke mededeling hiervan aan de wederpartij.

 1. b) Ten aanzien van een opdracht tot maatwerk (2.6 sub b) en een opdracht tot het inzetten van een trainingsprogramma (2.6 sub c) geldt dat de overeenkomst niet tussentijds opzegbaar is.

3.4 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeit voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, toepassing van een wettelijke schuldsanering of ondercuratelestelling van de opdrachtgever, onderbewindstelling van zijn vermogen of stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn, en is PRCHT naar haar keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de PRCHT verder toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. PRCHT is in die gevallen voorts gerechtigd om onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.

3.5 Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever heeft PRCHT vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettings- c.q. omzetverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

3.6 PRCHT mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik maken ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3.7 PRCHT behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichtte werkzaamheden. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht bij opdrachtgever.

 1. Grondslag

4.1 Offertes en activiteiten van PRCHT zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. PRCHT zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2 Het staat PRCHT vrij om zich voor de uitvoering van de overeenkomst te bedienen van hulppersonen.

 1. Terbeschikkingstelling van informatie en medewerkers door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn.

Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van PRCHT betrokken (zullen) zijn.

 1. Annulering en overmacht

6.1 Annulering door PRCHT in verband met overmacht leidt in beginsel nimmer tot teruggave van 100% van alle betaalde kosten.

6.2 In aanvulling op al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder overmacht wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden overmacht aan de zijde van PRCHT op:
a) Tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, overlijden, arbeidsongeschiktheid, zwangerschapsverlof, persoonlijke onmisbaarheid of beëindiging van overeenkomst van opdracht of freelancecontract;
b) Computer, fax en modem storingen;
c) Oorlog(sgevaar), terrorisme, oproer, molest, brand- of waterschade, werkstaking, overheidsmaatregelen, verzuim en/of toerekenbaar tekortschieten van door PRCHT ingeschakelde derden of alle andere omstandigheden die van dien aard zijn dat gebondenheid niet in redelijkheid van PRCHT kan worden gevergd.

6.3 Indien de overmachtssituatie niet langer dan twee maanden duurt, behoudt PRCHT zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die overmacht opleveren zich niet meer voordoen. In dat geval kan opdrachtgever geen aanspraak maken op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook of vermindering van de overeengekomen vergoeding.

6.4 Indien de overmachtssituatie langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. PRCHT behoudt zich alsdan het recht op betaling van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht voor, voordat sprake was van de overmachtssituatie. Opdrachtgever kan ook in dat geval geen aanspraak maken op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook, noch op vermindering van de overeengekomen vergoeding.

6.5 PRCHT kan, na overleg met de opdrachtgever, de begeleiding beëindigen indien de opdrachtgever, althans de in zijn opdracht te begeleiden perso(o)n(en) (hierna: cliënt(en)) het begeleidingsproces hindert, dit geheel en alleen ter beoordeling aan PRCHT. Deze conclusie kan onder andere doch niet beperkt tot de volgende zaken worden getrokken indien de cliënt de adviezen die PRCHT hem/haar geeft bij herhaling niet opvolgt, respectievelijk geen inzet/motivatie (meer) toont. Alvorens hiertoe over te gaan zal PRCHT de cliënt éénmaal schriftelijk waarschuwen.

 1. Wijze van deelname

7.1 Een training of een workshop is een actieve bijeenkomst, waar van iedereen optimale inzet wordt verwacht.

7.2 Van iedere deelnemer wordt verwacht, dat hij de bijeenkomsten op actieve wijze volgt. Indien hij (ook na gesprekken hierover) in gebreke blijft, heeft PRCHT het recht deze cursist de verdere deelname te ontzeggen, zonder dat hieraan enig recht op terugbetaling kan worden ontleend. Voor storende gedragingen in de trainingslocatie, buiten werkperioden van de trainingen geldt hetzelfde.

7.3 PRCHT kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de gedragingen van de deelnemers en de daaruit voortgekomen gevolgen.

 1. Keuze trainingslocatie

8.1 Om een optimaal werkresultaat te verzekeren, moet de trainingslocatie functioneel voldoen aan de door PRCHT te stellen eisen. PRCHT behoudt zich het recht voor om een door opdrachtgever gewenste locatie als ongeschikt aan te merken en op kosten van opdrachtgever een alternatieve locatie te gebruiken.

8.2 Voor trainingen en workshops zal in onderling overleg een geschikte trainingslocatie worden gereserveerd.

PRCHT zal, indien de opdrachtgever dit wenst, hierbij haar bemiddeling verlenen.

8.3 De noodzaak tot het veranderen van de trainingslocatie kan geen reden zijn tot het annuleren van de gegeven opdracht.

 1. Honoraria, prijzen en verblijfskosten

9.1 Voor opdrachten gelden de tussen de opdrachtgever en PRCHT schriftelijke overeengekomen honoraria en prijzen.

9.2 Voor alle opdrachten en alle overige door PRCHT georganiseerde activiteiten worden de gepubliceerde tarieven in rekening gebracht, die gelden op het moment van de definitieve opdracht.

9.3 Het niet op tijd voldoen van het gedeclareerde bedrag ontheft de opdrachtgever niet van zijn aangegane verplichtingen.

9.4 De verblijfskosten worden doorberekend aan de hand van de kosten, die door de trainingslocatie aan PRCHT in rekening worden gebracht.

9.5 Indien in de offerte een “richtprijs” is opgenomen, dan geeft het vermeldde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten. De werkzaamheden zullen opdrachtgever in dat geval op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht.

9.6 Alle prijzen zijn exclusief BTW. Wanneer opdrachtgever een particulier is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf zijn de geoffreerde prijzen inclusief BTW.

9.7 PRCHT heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk één maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. De opdrachtgever is alsdan gerechtigd binnen zeven werkdagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

9.8 In de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen, zoals opgenomen in offerte(s) van PRCHT, zijn reisuren en (trainings)materiaal inbegrepen, en zijn niet inbegrepen de reis- en verblijfkosten en reis- en verblijfskosten van de deelnemers en de kosten van een locatie. Deze kosten worden indien relevant afzonderlijk vermeld.

 1. Annulering en uitstel van opdrachten

10.1 Annulering of uitstel door of namens de opdrachtgever geeft in beginsel geen recht op restitutie van reeds gefactureerde dan wel betaalde gelden. Het voorgaande lijdt slechts dan uitzondering in de volgende gevallen:

 1. a) wanneer een afspraak voor coaching als omschreven in artikel 2.6 sub a binnen 24 uur vóór aanvang wordt geannuleerd blijft het gehele factuurbedrag verschuldigd;
 2. b) bij annulering van een trainingsdag binnen tien werkdagen vóór de start wordt 100% van het offertebedrag in rekening. Bij annulering bij meer dan tien werkdagen en minder dan 15 werkdagen wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht. Tot 16 dagen of meer vóór de startdatum kan kosteloos worden geannuleerd.

10.2 De annulering dient schriftelijk te geschieden en het moment van ontvangst is bepalend voor de termijn van annulering. PRCHT bevestigt een annulering binnen drie werkdagen. Wanneer de opdracht ziet op een groep bestaat in geval van afmeldingen van minder dan de helft van de groep binnen 15 werkdagen voor de start geen recht op restitutie.

10.3 Bij latere uitvoering van een geannuleerde of uitgestelde opdracht is derhalve alsnog het totale honorarium verschuldigd bovenop de annulerings-/uitstelkosten. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de oorspronkelijk overeengekomen betalingstermijn, zal de contractuele rente in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever zoals bepaald in artikel 11.1.

10.4 De kosten die de trainingslocatie bij gehele of gedeeltelijke annulering of uitstel aan PRCHT berekent, worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever die de uitvoering van een training of workshop annuleerde/uitstelde.

Indien een deelnemer aan een training of workshop door ziekte of overmacht niet kan deelnemen, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd. In overleg kan zijn leidinggevende een vervangende deelnemer sturen.

10.5 Indien voor werkzaamheden als genoemd in dit artikel geen afzonderlijke prijs is overeengekomen, wordt het verschuldigde bedrag berekend aan de hand van de voor de geannuleerde werkzaamheden begrootte of reeds besteedde tijd, zulks ter beoordeling aan PRCHT, vermenigvuldigd met het geldende uurtarief.

 1. Betalingsvoorwaarden

11.1 Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen 30 dagen na dagtekening inclusief BTW en op de door PRCHT aan te wijzen bank -of girorekening. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd van 6% per maand. Indien PRCHT haar vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd worden op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 500,00 en rente met een minimum van € 100,00.

11.2 Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van PRCHT binnen twee weken na factuurdatum aan PRCHT schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt te hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

11.3 PRCHT behoudt zich het recht voor om administratiekosten in rekening te brengen wanneer een factuur op verzoek van de cliënt of opdrachtgever wordt gewijzigd of aangepast.

 1. Wijzigen van de opdracht, c.q. meerwerk

12.1 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

12.2 Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal PRCHT dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

12.3 Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal PRCHT de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

 1. Duur en afsluiting van de opdracht

13.1 De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van PRCHT worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die PRCHT verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. De duur voor de uitvoering is aldus slechts indicatief en geen fatale termijn, zoals opgenomen in artikel

13.2 In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd.

Binnen een termijn van veertien dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever PRCHT hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

 1. Intellectueel eigendom

14.1 Modellen, technieken, instrumenten, syllabi en trainingsmateriaal waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht of training, zijn en blijven eigendom van PRCHT. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na van PRCHT verkregen toestemming.

14.2 De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het openbaar maken van de stukken valt hier uiteraard niet onder.

14.3 Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 1. Vertrouwelijkheid

15.1 PRCHT verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. In het kader van de opdracht zal PRCHT alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van PRCHT aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en dergelijke.

 1. Aansprakelijkheid

16.1 PRCHT is nimmer aansprakelijk voor door opdrachtgever en/of cliënt geleden en te lijden schade uit welke hoofde dan ook en op welke grondslag dan ook, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van PRCHT of een van de door haar bij uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen.

16.2 In het geval dat PRCHT ondanks het hiervoor in lid 1 bepaalde aansprakelijk mocht zijn voor enige schade van opdrachtgever en/of cliënt is deze schade beperkt tot maximaal het bedrag dat de door PRCHT afgesloten en in stand gehouden verzekering dekt, en in het geval dat deze verzekering geen dekking biedt tot maximaal het door opdrachtgever voor de betreffende opdracht is betaald, doch nooit meer dan
€ 1.000,00.

 1. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten die PRCHT sluit is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 1. Slotbepalingen

Alle geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, behoudens voor zover dwingende bevoegdheidsbepalingen hieraan in de weg staan.